Η STOP μεριμνά ώστε η μέθοδος παραγωγής, ο έλεγχος και οι δοκιμές των προϊόντων Μ.Α.Π. της εταιρείας να εξασφαλίζουν ομοιογένεια παραγωγής και την πιστότητα όπως απαιτείται για σχετική έγκριση τύπου ΕΚ και βάσει των υπουργικών αποφάσεων για την εναρμόνιση προς την Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε. 89/686/ΕΕ.

ΣΚΟΠΟΣ

Η περιγραφή των δεσμεύσεων της εταιρείας σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η STOP  μεριμνά ώστε η μέθοδος παραγωγής, ο έλεγχος και οι δοκιμές των προϊόντων Μ.Α.Π. της εταιρείας να εξασφαλίζουν ομοιογένεια παραγωγής και την πιστότητα όπως απαιτείται για σχετική έγκριση τύπου ΕΚ και βάσει των υπουργικών αποφάσεων για την εναρμόνιση προς την Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε. 89/686/ΕΕ, 2016/425/ΕΕ και MED Οδηγία 2014/90/EU.

Γενικότερα, όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων που η εταιρεία εμπορεύεται, στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές του πελάτη και προς τυχόν απαιτήσεις, που μπορεί να απορρέουν από τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς Κανονισμούς και Νόμους και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Ιδιαίτερα μέσα στην έννοια της συμμόρφωσης προς προδιαγραφές, η πολιτική της εταιρείας είναι να στοχεύει προς την ονομαστική τιμή, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που υπαγορεύονται από την ανάγκη της βελτιστοποίησης του κόστους ποιότητας.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας με τρόπο σταθερό και οικονομικό, ώστε η εταιρεία να προσφέρει υψηλή ποιότητα στους πελάτες και να επιτυγχάνει επιχειρηματική βιωσιμότητα, εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
 
Για την ικανοποίηση των πελατών η εταιρεία αναγνωρίζει ότι απαιτείται να αναπροσαρμόζει το σύστημα στη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και τις αυξανόμενες απαιτήσεις και κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος και ανθρώπων. Επίσης για την εξασφάλιση της διαχρονικότητας της εταιρίας η STOP αναπτύσσει το σύστημά της βασισμένη στο κυριότερο στοιχείο της που είναι τα δημιουργικά  συνεργαζόμενα και ικανοποιημένα  άτομα, κάθετα και οριζόντια μέσα στον οργανισμό.
 
Η διοίκηση της εταιρείας είναι δεσμευμένη στη σταθερή υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας και σε συστηματικό ορισμό στόχων για την ποιότητα. Για την παρακολούθηση της πορείας για την επίτευξη των στόχων ποιότητας, ο αρμόδιος διαχειριστής του συστήματος τηρεί κατάλληλους δείκτες και ενημερώνει σχετικά τη διοίκηση.
 
Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής ποιότητας, η διοίκηση παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα  εσωτερικών επιθεωρήσεων και σχεδίων προληπτικών ενεργειών, χρησιμοποιεί μεθόδους μέτρησης της ποιότητας, διενεργεί περιοδικές ανασκοπήσεις του συστήματος ποιότητας, παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών όπως οι εργαζόμενοι, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι φορείς πιστοποίησης κλπ και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στην τεχνολογία.
 

Η Διοίκηση