Η STOP ΑΕΒΕ σέβεται το απόρρητο και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Πολιτική Απορρήτου για την Προστασία Δεδομένων περιγράφει πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την για την ενημέρωσή σας πάνω σε θέματα μέσων ατομικής προστασίας αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/ 679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διατάξεις την κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πάντα υπάρχει η άμεση δυνατότητα εξαίρεσής σας από τη λήψη οποιουδήποτε ενημερωτικού υλικού.

Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νομοθεσίας να σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής.

Η πολιτική αυτή δεν αποτελεί μέρος καμίας σύμβασης εργασίας ή κανενός συμβολαίου παροχής υπηρεσιών.

Η πολιτική αυτή μπορεί να αλλάξει περιεχόμενο ή να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Συνίσταται να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική αυτή που περιγράφει την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έτσι ώστε να γνωρίζετε το πως και το γιατί χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφόρηση.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) για να επιβλέπει τη συμμόρφωση με την παρούσα γνωστοποίηση απορρήτου. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε με τους κάτωθι τρόπους:

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,

Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία για θέματα προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στην εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +302106475628, email [email protected]).

                                                                                        

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αρχές μας βασίζονται στις αρχές που αναφέρονται στην εν λόγω Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή́ επεξεργασία με διαφανή́ τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά́ τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής ερευνάς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού́»).
 • Είναι κατάλληλα, συναφή́ και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).
 • Είναι ακριβή́ και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή́ ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή́, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).
 • Διατηρούνται υπό́ μορφή́ που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκείμενων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά́ και οργανωτικά́ μέτρα που απαιτεί́ ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά́ τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα, μεταξύ́ άλλων την προστασία τους από́ μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή́ ή φθορά́, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΜΕ

Τα προσωπικά δεδομένα ή προσωπική πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ένα άτομο όπου βάσει αυτής της πληροφορίας μπορεί να χαρακτηριστεί και ή να εντοπιστεί. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα όπου η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).

Κατά περίπτωση και σκοπό επικοινωνίας της STOP AEBE μαζί σας μπορούμε να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε τα κάτωθι προσωπικά στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο Πελάτη
 • Email Πελάτη
 • Απαντήσεις που δίνονται (π.χ. σε περιπτώσεις αποστολής ερωτηματολογίου έρευνας ικανοποίησης πελατών)

 

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΞΑΜΕ Ή ΘΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε ή θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα με την δική σας συγκατάθεση κατά περίπτωση και σκοπό επικοινωνίας της STOP AEBE μαζί σας. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να προέρχονται από τρίτους εφόσον εσείς έχετε πρότερα δώσει την συγκατάθεσή σας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την συλλογή προσωπικών δεδομένων παρακαλώ ανατρέξτε για περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενη παράγραφο.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία σε εκείνους τους υπαλλήλους και άλλους τρίτους που έχουν επιχειρηματικό λόγο να γνωρίζουν και που θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες μας καθώς και την υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι υπάλληλοι καθώς και στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας μας τόσο στην μητρική όσο και στις θυγατρικές και μέλη του Ομίλου οι οποίοι είναι αρμόδιοι για

Α) την διαχείριση των σχετικών πληροφοριών που λαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια της πελατειακής μας σχέσης  και

Β) την διαχείριση και επίβλεψη των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.

Επιπρόσθετα, μπορεί να είναι μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να γνωρίζει πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών έτσι ώστε να διασφαλίζεται το έννομο συμφέρον της εταιρίας καθώς και να προασπίζεται το όνομα της εταιρίας έναντι τρίτων.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών σας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να εμποδίσουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση των προσωπικών σας πληροφοριών με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, αλλοίωση ή αποκάλυψη.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε υποψίας παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων και θα σας ειδοποιήσουμε εγκαίρως καθώς και κάθε δημόσια υπηρεσία υπεύθυνη για την διερεύνηση μιας εικαζόμενης παραβίασης, όπως είμαστε νομικά και ηθικά υποχρεωμένοι να πράξουμε.

Κάθε τρίτο μέρος όπως αναφέρθηκε παραπάνω απαιτείται να σέβεται την προστασία των δεδομένων και να είναι σύμφωνο με την εκάστοτε νομοθεσία. Επίσης, απαιτείται να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων τόσο ως προς την κείμενη νομοθεσία όσο και σε συνάρτηση με τις πολιτικές και διαδικασίες μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για τους δικούς τους σκοπούς παρά μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν το κάνουμε αυτό, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα απαιτήσουμε τον ίδιο βαθμό προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα αυτά είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,

Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα εκπληρώνοντας τους σκοπούς που έχουν οριστεί καθώς και πέραν αυτών για κάθε σκοπό ελεγκτικό. Πιο συγκεκριμένα, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 1 έτος.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό χώρο της εταιρίας καθώς και σε έντυπη μορφή σε θυρίδες αποθήκευσης.

Η εταιρία μας μετά το πέρας του προαναφερόμενου διαστήματος θα καταστρέψει με ασφάλεια τις προσωπικές σας πληροφορίες.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάτω από συγκεκριμένες περιπτώσεις βάσει νόμου έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης ή διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες έτσι ώστε να λαμβάνετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διαθέτουμε για εσάς και να ελέγχετε ότι τις επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

Θα παράσχουμε τις πληροφορίες δωρεάν και εντός ενός μηνός, εκτός από την περίπτωση που το αίτημα είναι αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, οπότε διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε έξοδα διαχείρισης ή εναλλακτικά μπορούμε να αρνηθούμε συμμόρφωσης κάτω από αυτές τις συνθήκες.

 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Είναι καθήκον σας να μας ενημερώσετε για τις αλλαγές στις προσωπικές πληροφορίες που κρατάμε για σας έτσι ώστε να είναι ακριβείς και τρέχουσες. Με αυτό τον τρόπο οι ανακρίβειες ή ελλείψεις θα διορθώνονται άμεσα και σε περίοδο μιας εβδομάδος.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψετε ή να καταργήσετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας νομικώς να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (δείτε παρακάτω).
 • Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας: Σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων για συγκεκριμένο σκοπό σας δεν είναι απαραίτητη βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και των πολιτικών της εταιρίας μας, διατηρείται κάθε δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα Μεταφοράς Δεδομένων: Διατηρείτε κάθε δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο μέρος κατόπιν της γραπτής ενημέρωσης προς την εταιρία μας και συγκατάθεσης για την πράξη αυτή.

Για κάθε αίτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων

Email: [email protected]

 • Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,
 • Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας στοιχείων για συγκεκριμένο σκοπό σας δεν είναι απαραίτητη βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και των πολιτικών της εταιρίας μας,  έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Email: [email protected]

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,

Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800

Μόλις λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τις πληροφορίες σας για το σκοπό ή τους σκοπούς που αρχικά συμφωνήσατε, εκτός αν έχουμε μια άλλη νόμιμη βάση για να γίνει έτσι από το νόμο.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν θεωρούμε εύλογα ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.

Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για έναν άσχετο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή σας, σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε την παρούσα δήλωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα σας παράσχουμε μια νέα ειδοποίηση απορρήτου όταν κάνουμε σημαντικές ενημερώσεις. Μπορούμε επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους από καιρό σε καιρό σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,

Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800

Η Διοίκηση

 

Πολιτική απορρήτου περί προστασίας δεδομένων υποψηφίων

 

ΣΚΟΠΟΣ

Η STOP ΑΕΒΕ σέβεται το απόρρητο και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Πολιτική Απορρήτου για την Προστασία Δεδομένων Υποψηφίων περιγράφει πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα κατά την διάρκεια της διαδικασίας εύρεσης και επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη κενής θέσης στην εταιρία μας σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/ 679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διατάξεις την κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Πολιτική αυτή εφαρμόζεται στους υποψήφιους που επιθυμούν να ενταχθούν στο προσωπικό της STOP ΑΕΒΕ.

Η πολιτική αυτή δεν αποτελεί μέρος καμίας σύμβασης εργασίας ή κανενός συμβολαίου παροχής υπηρεσιών.

Η πολιτική αυτή μπορεί να αλλάξει περιεχόμενο ή να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Συνίσταται να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική αυτή καθώς και οποιαδήποτε άλλη πολιτική της εταιρίας μας που περιγράφει την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έτσι ώστε να γνωρίζετε το πως και το γιατί χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφόρηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) για να επιβλέπει τη συμμόρφωση με την παρούσα γνωστοποίηση απορρήτου. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε με τους κάτωθι τρόπους:

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,

Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία για θέματα προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στην εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +302106475628, email [email protected]).

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αρχές μας βασίζονται στις αρχές που αναφέρονται στην εν λόγω Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού́»).
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).
 • Εναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ

Προσωπικά δεδομένα ή προσωπική πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ένα άτομο όπου βάσει αυτής (της πληροφορίας) μπορεί να χαρακτηριστεί και να εντοπιστεί. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα όπου η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).

Κατά την διαδικασία εύρεσης και επιλογής υποψηφίων, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα κάτωθι προσωπικά στοιχεία που αποστέλλονται κατόπιν επιλογής του κάθε υποψηφίου:

 • Προσωπικά Δεδομένα που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και / ή στην Συνοδευτική Επιστολή που έχει επιλέξει να στείλει ο υποψήφιος στην εταιρία μας, όπως μεταξύ άλλων:
  • όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλεφωνικός αριθμός σταθερής και/ ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, φωτογραφία, σπουδές, προϋπηρεσία, πιστοποιητικά, γνώσεις περί ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνώσεις ξένων γλωσσών, εργασίες, δημοσιεύσεις, έργα/ projects, στοιχεία επικοινωνίας για συστάσεις (όνομα, επώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός σταθερής και/ ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)).
 • Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και/ ή στην Συνοδευτική Επιστολή που έχει επιλέξει να στείλει ο υποψήφιος στην εταιρία μας, όπως μεταξύ άλλων:
  • φύλο, εθνικότητα, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, κατάσταση υγείας, ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις και καταδίκες.
 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την αξιολόγηση του υποψηφίου στην περίοδο των προσωπικών συνεντεύξεων, τεστ καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου αξιολόγησης επιλέξει η εταιρία μας όπως μεταξύ άλλων:
  • Όνομα, επώνυμο, βαθμολογία αξιολόγησης καθώς και σχολιών.
 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την διαδικασία συλλογής πληροφοριών μέσω των συστάσεων, όπως:
  • Όνομα, επώνυμο, τηλεφωνικούς αριθμός σταθερής και/ ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), τίτλος θέσης εργασίας καθώς και ονομασία της εταιρίας που εργάζονται τα πρόσωπα που έχει επιλέξει ο υποψήφιος να παρέχουν στην εταιρία μας πληροφορίες για την διάρκεια και τα καθήκοντα της εργασιακής του εμπειρίας.
 • Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τον υποψήφιο που έχει επιλεχθεί να καλύψει την εν λόγω θέση και αναφέρονται στο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που είναι υπεύθυνος να προσκομίσει ο ίδιος στην εταιρία με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρόσληψης όπως μεταξύ άλλων:
  • Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία και χώρα γέννησης, ονοματεπώνυμο πατρός, ονοματεπώνυμο μητρός, αριθμός δελτίου ταυτότητας/ διαβατηρίου/ άδειας παραμονής/ δελτίου ταυτότητας ομογενούς καθώς και αρχή και έτος έκδοσης αυτών, τόπος (πλήρης διεύθυνση) κατοικίας, ποινικές διώξεις και καταδίκες.

 

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα κατά την διάρκεια της διαδικασίας εύρεσης και αξιολόγησης υποψηφίων απευθείας από τους υποψηφίους ή από συμβούλους επιλογής υποψηφίων ή από διαδικτυακούς τόπους που παρέχουν υπηρεσίες εύρεσης υποψηφίων.

Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από τρίτους κατά την διάρκεια αξιολόγησης μέσω συστάσεων όπως αυτές έχουν δοθεί από τον υποψήφιο.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι υπάλληλοι της εταιρίας μας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση του Βιογραφικού σας Σημειώματος ή της Αίτησής σας, της Συστατικής σας Επιστολής, των τεστ που περνάτε καθώς και των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των συστάσεων που προσκομίζετε.

Επίσης, μπορεί να είναι και υπάλληλοι της εταιρίας μας οι οποίοι δεν είναι αρμόδιοι αλλά στους οποίους έχετε απευθυνθεί οικειοθελώς για να αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα ή να καταθέσετε την Αίτησή σας.

Τέλος, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι υπάλληλοι των εταιριών συμβούλων επιλογής υποψηφίων ή διαδικτυακών τόπων που παρέχουν υπηρεσίες εύρεσης υποψηφίων και εσείς έχετε απευθυνθεί ή καταχωρήσει το Βιογραφικό σας Σημείωμα και/ ή την Συστατική Επιστολή.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για να:

 • Αξιολογήσουμε τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την επιτηδειότητα σας για τον ρόλο.
 • Ελέγξουμε την προϋπηρεσία σας μέσω των συστάσεων, όπου είναι εφαρμοστέο.
 • Επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά την διαδικασία εύρεσης και επιλογής υποψηφίων.
 • Κρατήσουμε αρχεία που θα μας χρειαστούν για την διαδικασία πρόσληψης.
 • Συμμορφωθούμε με τις νομικές απαιτήσεις.

Η εταιρία μας αξιολογεί τους υποψηφίους επί αντικειμενικών κριτηρίων που σχετίζονται με το προφίλ της θέσης εργασίας και βάσει των αρχών της ισότητας και της διαφορετικότητας που την διέπουν όλα τα χρόνια λειτουργίας της.

Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που αφορούν την υγεία σας μόνο για να προσαρμόσουμε και να διευκολύνουμε την διαδικασία επιλογής σας (π.χ. σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας θα προσαρμόσουμε την διενέργεια κάποιου τεστ).

Τέλος, θα επεξεργαστούμε πληροφορίες ποινικού μητρώου για πιθανές καταδικαστικές αποφάσεις μόνο εάν αυτό είναι σχετικό με τον ρόλο της θέσης. Θα σας ζητήσουμε αυτή την πληροφορία μόνο όταν θέλουμε να σας προσφέρουμε την θέση εργασίας και εφόσον έχει προηγηθεί το στάδιο των συστάσεων και άλλων προϋποθέσεων.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν θεωρούμε εύλογα ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.

Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για έναν άσχετο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή σας, σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα αυτά είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως.

Τα τρίτα μέρη (υπάλληλοι των συμβούλων επιλογής υποψηφίων ή διαδικτυακών τόπων που παρέχουν υπηρεσίες εύρεσης υποψηφίων και εσείς έχετε απευθυνθεί ή καταχωρήσει το Βιογραφικό σας Σημείωμα και/ ή την Συστατική Επιστολή) θα επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και εφόσον έχουν συμφωνήσει να χειρίζονται τις πληροφορίες εμπιστευτικά και να τις διατηρούν ασφαλείς.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να εμποδίσουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση των προσωπικών σας πληροφοριών με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, αλλοίωση ή αποκάλυψη.

Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία σε εκείνους τους υπαλλήλους και άλλους τρίτους που έχουν επιχειρηματικό λόγο να γνωρίζουν. Θα επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα αυτά μπορούν να ληφθούν από τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,

Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 80

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε υποψίας παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων και θα σας ειδοποιήσουμε εγκαίρως καθώς και κάθε δημόσια υπηρεσία υπεύθυνη για την διερεύνηση μιας εικαζόμενης παραβίασης, όπως είμαστε νομικά και ηθικά υποχρεωμένοι να πράξουμε.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μια περίοδο 2 μηνών αφού σας έχουμε κοινοποιήσει την απόφασή μας για το αν θα σας επιλέξουμε για τον ρόλο.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους επιτυχημένους υποψήφιους (όπως Βιογραφικό Σημείωμα, Συστατική Επιστολή, Τεστ/ Ασκήσεις, Φόρμα Αξιολόγησης Συνέντευξης, Έντυπο Έγκρισης Συστάσεων, Αποτελέσματα Συστάσεων, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου), θα μεταφερθούν στο μητρώο απασχόλησής τους. Αυτό θα περιορίζεται στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εργασιακή σχέση και κατά περίπτωση όπου απαιτείται από το νόμο. Οι πληροφορίες αυτές τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, μεταφέρονται και χειρίζονται από το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε περίπτωση που δεν επιλεχθείτε για την εν λόγω θέση, ο λόγος που διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την περίοδο αυτή, είναι ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε, σε περίπτωση νομικής αξίωσης, ότι δεν έχουμε διαπράξει διακρίσεις έναντι υποψηφίων για απαγορευμένους λόγους και ότι έχουμε διεξάγει τις προσλήψεις με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Μετά από αυτή την περίοδο, θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διατήρηση δεδομένων. Εάν επιθυμούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα πέραν αυτού του διαστήματος θα σας ενημερώσουμε και θα σας ζητήσουμε εγγράφως την συγκατάθεσή σας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάτω από συγκεκριμένες περιπτώσεις βάσει νόμου έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης ή διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα:

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες έτσι ώστε να λαμβάνετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διαθέτουμε για εσάς και να ελέγχετε ότι τις επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

Για να ζητήσετε πρόσβαση, μπορείτε να αιτηθείτε μέσω του email [email protected]. Θα παράσχουμε τις πληροφορίες δωρεάν και εντός ενός μηνός, εκτός από την περίπτωση που το αίτημα είναι αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, οπότε διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε έξοδα διαχείρισης ή εναλλακτικά μπορούμε να αρνηθούμε συμμόρφωσης κάτω από αυτές τις συνθήκες.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: Είναι καθήκον σας να μας ενημερώσετε για τις αλλαγές στις προσωπικές πληροφορίες που κρατάμε για σας έτσι ώστε να είναι ακριβείς και τρέχουσες. Με αυτό τον τρόπο οι ανακρίβειες ή ελλείψεις θα διορθώνονται.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ: Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψετε ή να καταργήσετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (δείτε παρακάτω).
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Έχετε το δικαίωμα μη επεξεργασίας ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων κατά την διαδικασία εύρεσης υποψηφίου. Ωστόσο, οφείλουμε να σας αναφέρουμε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να προβούμε σε αξιολόγηση του προφίλ σας και συνεπώς να προχωρήσουμε στην επιλογή σας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας στοιχείων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.

Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,

Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800

Μόλις λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τις πληροφορίες σας για το σκοπό ή τους σκοπούς που αρχικά συμφωνήσατε, εκτός αν έχουμε μια άλλη νόμιμη βάση για να γίνει έτσι από το νόμο.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε την παρούσα δήλωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα σας παράσχουμε μια νέα ειδοποίηση απορρήτου όταν κάνουμε σημαντικές ενημερώσεις. Μπορούμε επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους από καιρό σε καιρό σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,

Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800

 

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο της πολιτικής αυτής ή έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση, παρακαλώ ενημερώστε μας στο dpo@stop.gr

 

Η Διοίκηση