ΣΚΟΠΟΣ

Η περιγραφή των δεσμεύσεων της διοίκησης της εταιρείας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η STOP ΑΕΒΕ δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτροπή ατυχημάτων, την βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παράλληλα μελετάμε την αλληλεπίδραση της εταιρείας μας με το άμεσο περιβάλλον και το πώς αυτό επηρεάζεται από θέματα υγείας και ασφάλειας. Στο άμεσο περιβάλλον περιλαμβάνονται οι πελάτες, η τοπική κοινωνία, οι μέτοχοι, οι ανταγωνιστές, οι διάφοροι εμπορικοί οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουμε, οι πιστωτές και οι ασφαλιστές.

Οι δραστηριότητες της STOP ΑΕΒΕ, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τη βάση για την πολιτική της Εταιρείας αποτελούν :

  • Η αξιολόγηση των κινδύνων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχό τους.
  • Η κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης και διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.
  • Η δέσμευση για τη μείωση των κινδύνων μέσα από τον σχεδιασμό συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης της εφαρμογής και διαρκής βελτίωση αυτού.
  • Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
  • Ο σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων, των προτύπων και των εσωτερικών οδηγιών.
  • Η ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και η συνεχής και κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια λαμβάνοντας ερεθίσματα τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό μας περιβάλλον.
  • Μετάδοση γνώσης σε θέματα ΥΑΕ στην τοπική κοινωνία, υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με εταίρους (μέτοχοι, πιστωτές, ασφαλιστές κ.ά.)

 
Ο απώτερος στόχος της STOP ΑΕΒΕ είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους.
 
Η πολιτική και οι στόχοι της STOP ΑΕΒΕ για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους κατά την εργασία τους, συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.

Η Διοίκηση