ΣΚΟΠΟΣ

Η περιγραφή των δεσμεύσεων της εταιρείας σχετικά με το περιβάλλον.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η STOP ΑΕΒΕ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

  • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,
  • για την αποφυγή της ρύπανσης και την λήψη κατάλληλων μέτρων,
  • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και
  • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότησή της.

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 που αφορά την
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • Παραγωγή και Εμπορία εύχρηστων και ασφαλών Μέσων Ατομικής Προστασίας
  • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
  • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
  • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.
 
 

Η Διοίκηση