Η σημασία της σωστής αποθήκευσης και επιθεώρησης του εξοπλισμού

by George Vlachos – Service Technician | STOP AEBE

Η επιλογή και αγορά του κατάλληλου μέσου προστασίας για κάθε εργασία είναι βασικός παράγοντας για την ασφάλεια του εργαζόμενου. Ενώ αφιερώνεται αρκετός χρόνος στην έρευνα αγοράς για την προμήθεια του εξοπλισμού που πληροί κάθε φορά τις προδιαγραφές που απαιτούνται, πολλές φορές δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή στην αποθήκευση και την επιθεώρησή του.

Ο καινούργιος εξοπλισμός που αγοράζει ο χρήστης βρίσκεται στην καλύτερη λειτουργική του κατάσταση. Με την σωστή αποθήκευση και την τακτική του επιθεώρηση θα μπορέσει να παραμείνει σε μία πολύ καλή κατάσταση για όλη την διάρκεια της ζωής του.

Ας εξετάσουμε λοιπόν αρχικά το κομμάτι της επιθεώρησης του εξοπλισμού. Ένας εξοπλισμός σε χρήση είναι φυσιολογικό να παρουσιάσει κάποια φθορά. Αυτή η φθορά θα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να διαπιστωθεί εάν παραμένει μέσα σε αποδεκτά όρια ή χαρακτηρίζεται υπερβολική.

Ο κάθε κατασκευαστής ορίζει ένα διάστημα μετά το πέρας του οποίου ο εξοπλισμός θα πρέπει να επιθεωρείται για να διαπιστωθεί εάν παραμένει λειτουργικός. Εδώ θα εξετάσουμε τον εξοπλισμό τον οποίο επιθεωρούμε στο τμήμα service της Stop.

Εξοπλισμός εργασίας σε ύψος
Ο εξοπλισμός οφείλει να επιθεωρείται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα (εκτός εάν ο κατασκευαστής ορίζει διαφορετικά):
• οι ολόσωμες ζώνες ασφαλείας
• οι ανακόπτες πτώσης
• οι απορροφητές ενέργειας
• οι επανατυλισσόμενοι ανακόπτες
• τα σχοινιά και οι ιμάντες
• οι κρίκοι ασφαλείας

Τα παραπάνω οφείλουν να επιθεωρούνται 1 φορά ανά έτος από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς καθώς και πριν από κάθε χρήση από τον ίδιο τον χρήστη.

Ο χρήστης θα πρέπει πριν από κάθε χρήση να ελέγχει για την ύπαρξη ετικέτας με στοιχεία αναγνώρισης του υλικού όπου να προκύπτει η ημερομηνία παραγωγής του. Ο κατασκευαστής ορίζει την μέγιστη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού ανεξαρτήτως αν έχει χρησιμοποιηθεί η όχι.

Έπειτα ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει για φθορές σε :
• Ιμάντες
• Μεταλλικά μέρη
• Πλαστικά μέρη
• Ραφές
• Σήμανση
• Δείκτη πτώσης

Εάν διαπιστώσει κατά τον έλεγχό του έλλειψη ετικέτας ή κάποια φθορά στα προαναφερθέντα μέρη, θα πρέπει να αποφύγει να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό και να τον αποστείλει για έλεγχο.

Αναπνευστικές συσκευές
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κατασκευαστή, οι αναπνευστικές συσκευές καθώς επίσης και οι συσκευές διαφυγής θα πρέπει να επιθεωρούνται ετησίως μετά την αγορά τους για τυχόν δυσλειτουργίες όπως π.χ. διαρροή. Ο χρήστης θα πρέπει και σε αυτή την κατηγορία εξοπλισμού να ελέγχει πριν από κάθε χρήση την καλή λειτουργία της. Σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποια δυσλειτουργία, θα πρέπει να αποφύγει την χρήση της συσκευής και να φροντίσει να αποσταλεί για έλεγχο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

Ανιχνευτές αερίων
Ξεχωριστή αναφορά θα κάνουμε στους ανιχνευτές αερίων. Αυτοί χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:
a. Ανιχνευτές που είναι σχεδιασμένοι για μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, είναι μη επισκευάσιμοι και δεν απαιτούν κάποια ενέργεια από τεχνικό,
b. Ανιχνευτές που είναι επισκευάσιμοι.

Και οι δύο τύποι ανιχνευτών απαιτούν από τον χρήστη τον έλεγχο (οπτικό + bump test) πριν από κάθε χρήση. Οι επισκευάσιμοι ανιχνευτές θα πρέπει επιπλέον να ελέγχονται και να βαθμονομούνται (το μέγιστο) 1 φορά/ έτος (εκτός εάν ο κατασκευαστής ορίζει διαφορετικά) από πιστοποιημένους τεχνικούς καθώς επίσης και να πραγματοποιείται αντικατάσταση αισθητήρων όπου αυτό απαιτείται.

Αποθήκευση του εξοπλισμού
Η αποθήκευση του εξοπλισμού επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της καλής λειτουργίας του. Θα πρέπει να αποφεύγεται η υγρασία, η συνεχής έκθεση στον ήλιο καθώς επίσης και η συνεχής έκθεση στις καιρικές συνθήκες. Η φύλαξη του εξοπλισμού σε ένα προστατευμένο περιβάλλον με φυσιολογικές θερμοκρασίες χωρίς κραδασμούς θα συμβάλλει τα μέγιστα στην διατήρηση του.

Όσον αφορά τους ανιχνευτές αερίων, επιπρόσθετα σε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η διατήρησή τους σε τοξικό ή εκρηκτικό περιβάλλον καθώς οι αισθητήρες των ανιχνευτών μπορεί να επηρεαστούν και να εμφανίσουν απόκλιση στις μετρήσεις τους.

Κάθε επιθεώρηση θα πρέπει να καταγράφεται σε ένα αρχείο επιθεώρησης και συντήρησης.

Δεν ξεχνάμε: Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή και την νομοθεσία της χώρας στην οποία εργαζόμαστε.